All curses – sk

Vítajte v BEE VET Digitálnom Toolkite

Podporte učenie s BEE VET digitálnymi nástrojmi!

Špeciálne vytvorené pre študentov stredných škôl, zameraných na stavebníctvo, BEE VET digitálne nástroje Vám pomôžu:

  • Rozšíriť Vaše vedomosti o aktuálnych témach a praktickej aplikácii inovatívnych materiálov a technológií (zelené, trvalé a energeticky efektívne konštrukčné materiály a zdroje) v oblasti stavebníctva;
  • Zlepšiť vaše digitálne zručnosti;
  • Zvýšiť vašu motiváciu sa učiť;

13 Tém s:

  • Súhrnnými teoretickými informáciami;
  • Interaktívnymi praktickými cvičeniami;
  • Knižnica s odkazmi na ukážky a video príručky;
  • Seba-hodnotiace cvičenia;
  • bonusová 14. téma o energetickej efektívnosti, ktorá ponúka široký prehľad o problémoch šetrnosti k životnému prostrediu, udržateľnosti a ekológii v stavebníctve

Prečo je energetická efektívnosť a používanie zelených a udržateľných materiálov dôležitá?

ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST BUDOV

  1. Potreba tepelnej izolácie budov

Vo svojej tisícročnej histórii ľudstvo vždy chápalo stavby, ktoré stavalo, ako prostriedok ochrany pred nepriaznivými elementami prostredia. Okolité prvky budovy (strecha, steny, podlaha, okná) vytvárajú v jej priestoroch podmienky na vytvorenie určitej mikroklímy, ktorej parametre zodpovedajú sanitárno- hygienickým a technologickým požiadavkám.

 

 

Chcete si vyskúšať?

Zvoľte si tému:

Nízkoenergetické budovy

Nízkoenergetické budovy, nazývané aj zelené budovy, sú také stavby, ktoré, vďaka použitým technológiám, osobitným projektovým riešeniam a konštrukciám, spotrebujú menej energie v porovnaní s tradičnými alebo bežnými novostavbami. Aké typy nízkoenergetických budov existujú? Aké technológie sa používajú pri novej výstavbe alebo renovácii nízkoenergetických budov? Ktoré materiály sú najvhodnejšie a zabezpečujú

Trvalo udržateľný rozvoj a zdravý životný štýl

Pokiaľ ide o sektor stavebníctva, spolu s koncepciou trvalo udržateľného stavania a trvalo udržateľného bývania je dôležité, aby boli domy zdravé, energeticky efektívne a krásne. Početné štúdie ukazujú, že zdravie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky na pohodlný a šťastný život a vnútorná klíma budovy má významný vplyv na zdravie obyvateľov. Aké

Izolácia potrubí

Voda privádzaná do našich budov musí spĺňať požiadavky a normy na zásobovanie vodou. Musia byť  dodrživané aj požiadavky na odvádzanie odpadových vôd. Čo by sa malo brať do úvahy pri inštalácii týchto systémov? Aké materiály sú vhodné na ich izoláciu?

Stavba strechy

Strecha je horná krytina budov, ktorá chráni interiér pred vplyvom okolitého prostredia. Vytvára sa na strešnej konštrukcii z dreva, betónu, železobetónu alebo kovu. Strešná krytina sa montuje vo vrstvách, ktoré zahŕňajú tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, paroizoláciu, konečnú vrstvu a pod. Ako sa navrhuje strecha, aké materiály sa používajú, ako sa zatepľuje?

Sanácia, reštaurovanie

Reštaurovanie je čiastočná alebo úplná obnova autentického vzhľadu kultúrnych pamiatok na základe fakticky overených údajov. Vykonáva sa za účelom ochrany kultúrneho dedičstva, renovovania zničených častí historických budov podľa ich pôvodného vzhľadu a ich záchrany do budúcnosti. Ktoré sú konzervátorské a reštaurátorské činnosti a aké metódy sa používajú?

Tepelná Izolácia

Procesy vykonávané s cieľom zníženia tepelného prenosu medzi dvoma médiami s odlišnými teplotami sa nazývajú tepelnou izoláciou. V dôsledku zvýšenia nákladov na elektrickú energiu ľudia čoraz častejšie trvajú na zatepľovaní budov a vyžadujú informácie o stave tepelnej izolácie starších a nových budov. Aké sú výhody tepelnej izolácie budov a inštalácií? Ktoré sú moderné tepelnoizolačné materiály a

Hydroizolácie

Hydroizolácia zabraňuje prípadnému poškodeniu budovy vodou či vlhkosťou, čím zabezpečuje dlhú životnosť, pohodlné a bezpečné prostredie. Penetrácia vody do konštrukcie znižuje jej únosnosť, spôsobuje koróziu výstuží a / alebo betónu a vytvára riziko rozvoja mirkoorganizmov. Aké druhy hydroizolačných materiálov sa používajú a ako sa aplikujú?

VNÚTORNÉ OMIETKY

Vnútorné omietky sú dokončovacie práce na konštrukcii, ktoré tvoria viditeľnú čelnú plochu interiéru. Omietka je mokrý proces s ručnou alebo strojovou aplikáciou. Aké sú zložky vnútorných omietok? Ako môžeme omietky rozdeliť podľa umiestnenia, spojivového materiálu, počtu vrstiev, povrchovej úpravy. Vieme dosť o technologickom postupe omietania a o rôznych druhoch omietok?

Omietky

Omietky predstavujú druh stavebných zmesí. Ich aplikácia je zameraná na zlepšenie hladkosti povrchov, na ktorých sú aplikované. Uplatnenie omietkových zmesí závisí od povrchov, na ktoré sa nanášajú a požadovanej mikroklímy v priestoroch. Aké je zloženie omietkových zmesí? Aké sú technologické vlastnosti a požiadavky na  podklad?

Povrchové úpravy

Fasáda ohraničuje stavebné dielo a chráni ho pred pôsobením klimatických vplyvov. Zároveň je výrazným vizuálnym prvkom v architektúre. Prezrádza nám veľa o jeho majiteľovi, obyvateľovi – jeho životný štýl a vkus. Fasáda je tá časť stavby, ktorá najvýraznejšie určuje jej výslednú podobu. Pri výbere fasádneho systému a vonkajšej úpravy fasády

Podlahové hmoty a potery

Obsah študijného materiálu umožňuje získanie rozsiahlejších znalostí týkajúcich sa základných stavebných zmesí, ich vlastností, skúšobných metôd, predpisov na ich skladovanie a aplikáciu, ako aj vhodného náradia na ich aplikáciu. Pomocou teoretických podkladov a praktických úloh téma zhrnie poznatky o technológii zhotovenia a používania zmesí podlahových hmôt a poterov.

Murovacie malty

Táto téma poskytuje systematizované informácie o základných typoch murovacích mált a ich vlastnostiach. Aké sú typy murovacích mált v závislosti od spojiva a čím sa vyznačujú? Ako sa typy mált vizuálne odlišujú podľa svojich prvkov? Ako sa nanáša malta na rôzne stavebné materiály a ako sa zisťuje priľnavosť k povrchu?

jQuery("#butreadmore .su-post").each(function(){jQuery(this).find(".su-post-excerpt").append(jQuery(this).find(".su-post-title").html())});jQuery("#butreadmore .su-post-excerpt a").text("read more..").addClass("butreadmore ");

Want to try?

Just choose a topic:

1

Procesy vykonávané na zníženie prenosu tepla medzi dvoma prostrediami pri rôznych teplotách sa nazývajú „tepelná izolácia“. Ľudia sú citlivejší na tepelnú izoláciu v dôsledku zvýšenia nákladov na energiu a citlivosť na životné prostredie, požadujú informácie o stave tepelnej izolácie starej alebo novej budovy, ktorú kúpia. Aké sú výhody tepelnej izolácie v budovách a inštaláciách? Ktoré sú moderné tepelnoizolačné materiály a ako sa používajú?
 

Read more

3

Omietky sú typom malty. Ich aplikácia je zameraná na zlepšenie hladkosti povrchov, na ktoré sa nanášajú. Aplikácia omietkových zmesí je podľa povrchov, na ktoré sa bude v priestoroch nanášať požadovaná mikroklíma. Aké je zloženie riešení omietok? Aké sú technologické vlastnosti a požiadavky na základňu?
 

Read more

5

Obsah študijného materiálu umožňuje získanie rozsiahlejších znalostí týkajúcich sa základných stavebných zmesí, ich vlastností, predpisov na ich skladovanie a aplikáciu, ako aj vhodné nástroje. Pomocou teoretických podkladov a praktických úloh téma zhrnie poznatky o technológii zhotovenia a používania zmesí podlahových hmôt a poterov.

Read more

7

Táto téma poskytuje systematizované informácie o základných typoch murovacích mált a ich vlastnostiach. Aké sú typy murovacích mált v závislosti od spojiva a čím sa vyznačujú? Ako sa typy mált vizuálne odlišujú podľa svojich prvkov? Ako sa nanáša malta na rôzne stavebné materiály a ako sa zisťuje priľnavosť k povrchu?
 

Read more

9

Reštaurovanie je čiastočná alebo úplná obnova autentického vzhľadu kultúrnych pamiatok na základe fakticky overených údajov. Vykonáva sa za účelom ochrany kultúrneho dedičstva, renovovania zničených častí historických budov podľa ich pôvodného vzhľadu a ich záchrany do budúcnosti. Ktoré sú konzervátorské a reštaurátorské činnosti a aké metódy sa používajú?

Read more

11

Voda privádzaná do našich budov musí spĺňať požiadavky a normy na zásobovanie vodou. Musia byť dodrživané aj požiadavky na odvádzanie odpadových vôd. Čo by sa malo brať do úvahy pri inštalácii týchto systémov? Aké materiály sú vhodné na ich tepelnú izoláciu?

Read more

12

Nízkoenergetické budovy, nazývané aj zelené budovy, sú také stavby, ktoré, vďaka použitým technológiám, osobitným projektovým riešeniam a konštrukciám, spotrebujú menej energie v porovnaní s tradičnými alebo bežnými novostavbami.

Read more

2

Vnútorné omietky sú dokončovacie práce na konštrukcii, ktoré tvoria viditeľnú čelnú plochu interiéru. Omietka je mokrý proces s ručnou alebo strojovou aplikáciou. Ktoré sú zložky vnútornej omietky? Aké sú zložky vnútorných omietok? What are the components of internal plasters?Ako môžeme omietky rozdeliť podľa umiestnenia, spojivového materiálu, počtu vrstiev, povrchovej úpravy. Vieme dosť o technologickom postupe omietania a o rôznych druhoch omietok?
 

Read more

4

Fasáda ohraničuje stavebné dielo a chráni ho pred pôsobením klimatických vplyvov. Zároveň je výrazným vizuálnym prvkom v architektúre. Pri výbere fasádneho systému a vonkajšej úpravy fasády treba brať do úvahy nielen estetické hľadisko, ale aj to, v akých klimatických podmienkach sa stavba nachádza.

Read more

6

Hydroizolácia zabraňuje prípadnému poškodeniu budovy vodou či vlhkosťou, čím zabezpečuje dlhú životnosť, pohodlné a bezpečné prostredie. Penetrácia vody do konštrukcie znižuje jej únosnosť, spôsobuje koróziu výstuží a / alebo betónu a vytvára riziko rozvoja mirkoorganizmov. Aké druhy hydroizolačných materiálov sa používajú a ako sa aplikujú?
 

Read more

8

Táto téma poskytuje rozsiahle informácie o mechanických, fyzikálnych a chemických vlastnostiach základných druhov stavebných zmesí na pokládku dlažby; o výbere a aplikácii rôznych druhov exteriérnych dlažieb; základné znalosti o vlastostiach a aplikácii dlažieb. Bližšie sú rozobraté technológie pokládky dlažby, ktoré tvoria vertikálne plánovanie.
 

Read more

10

Strecha je horná krytina budov, ktorá chráni interiér pred vplyvom okolitého prostredia. Vytvára sa na strešnej konštrukcii z dreva, betónu, železobetónu alebo kovu. Strešná krytina sa montuje vo vrstvách, ktoré zahŕňajú tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, paroizoláciu, konečnú vrstvu a pod. Ako sa navrhuje strecha, aké materiály sa používajú, ako sa zatepľuje?

Read more

 

12

Pokiaľ ide o sektor stavebníctva, spolu s koncepciou trvalo udržateľného stavania a trvalo udržateľného bývania je dôležité, aby boli domy zdravé, energeticky efektívne a krásne. Početné štúdie ukazujú, že zdravie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky na pohodlný a šťastný život a vnútorná klíma budovy má významný vplyv na zdravie obyvateľov.

Read more