BEE-VET výstupy

BEE VET výstupy

Sektor stavebníctva sa mení a preorientováva v kontexte európskych priorít pre energetickú účinnosť a využívanie ekologických a trvalo udržateľných stavebných materiálov. Programy odbornej prípravy by sa mali náležite zohľadniť aj v programoch odbornej prípravy a učebných osnovách.

 

Cieľom projektu BEE-VET je navrhnúť, vyvíjať, testovať, overovať, využívať, šíriť a udržiavať súbor vzájomne prepojených inovatívnych produktov so zvukovým efektom tak pre školské OVP, ako aj pre stavebníctvo:

- Digitálny súbor nástrojov BEE-VET;

- Príručka pre učiteľov BEE-VET;

- Koncept BEE-VET pre aktualizáciu učebných osnov.

 

BEE VET DIGITÁLNY NÁSTROJ

Hlavným cieľom výstupu bude podpora študentov / účastníkov odborného vzdelávania a prípravy/ prostredníctvom komplexného nástroja digitálneho vzdelávania o nových a inovatívnych materiáloch a technológiách používaných v stavebníctve. Tréningový nástroj bude prakticky zameraný na využívanie ekologických, udržateľných a energeticky účinných stavebných materiálov a zdrojov (BEE-VET) v stavebníctve.

Bude to dodatočný zdroj informácií pre študentov vyššieho odborného vzdelávania a prípravy, ktorí dopĺňajú existujúce školiace materiály (učebnice). Študenti a učitelia OVP by ich mohli používať v triede, čím by získali užitočné vedomosti o najlepších postupoch v stavebníctve (vrátane zavedených inovácií a prebiehajúcich výskumných a vývojových činností).

 

BEE VET PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

Hlavným cieľom tohto výstupu bude podpora učiteľov zodpovedných za celkové zabezpečenie učebných osnov a vypracovanie učebných osnov (rozdelenie teórie a praxe v priebehu celého školského roka a všeobecne programu) v oblasti stavebníctva (pre príslušné povolania) a špecializácie ponúkané ich školou, ktoré vedú k jednej alebo viacerým odborným kvalifikáciám.

Príručka by mala poskytnúť metodické usmernenie k metódam výučby / hodnotenia, ktoré používajú učitelia OVP v kontexte existujúcich osvedčených postupov v stavebníctve.

 

KONCEPCIA NA AKTUALIZÁCIU UČEBNÝCH OSNOV

Hlavným cieľom tohto výstupu bude zabezpečiť maximálnu prenosnosť výsledkov vzdelávania získaných prostredníctvom teórie a praxe na školách bez ohľadu na krajinu / krajiny, v ktorých bola kvalifikácia získaná (formálne vzdelávanie).

Zároveň bude podporovať učiteľov zodpovedných za učebné osnovy, a spoluprácu s podnikateľmi a študentmi / stážistami OVP v stavebníctve, ako aj príslušné zainteresované strany zodpovedné za formálne uznávanie kvalifikácií získaných v zahraničí a poskytovanie nepretržitého odborného vzdelávania s cieľom zaplniť medzery a zmapovať kompetencie pracovníkov podľa vnútroštátnych požiadaviek.