O projekte BEE-VET

ABOUT BEE VET PROJECT

Stavebníctvo zohráva v európskom hospodárstve dôležitú úlohu, pretože vytvára takmer 10% HDP a poskytuje cca. 20 miliónov pracovných miest (pozri KOM / 2012/0433 v konečnom znení). V rovnakom čase prognóza zručností agentúry Cedefopś na rok 2016 naznačuje, že zamestnanosť v stavebníctve porastie v rokoch 2015 - 2025, pričom členské štáty budú musieť nahradiť starnúcu pracovnú silu, približne 1 milión a do roku 2025 budú potrebovať nových pracovníkov.

 

Štáty budú musieť nahradiť starnúcu pracovnú silu, okolo 1 milióna ľudí a  do roku 2025 budú potrební noví pracovníci. Správa ECSO 2017 (Zlepšenie základu ľudského kapitálu) tiež identifikuje hlavné štrukturálne prekážky v tejto oblasti: Zníženie počtu mladých kvalifikovaných pracovníkov a starnúca pracovná sila. Správa zdôrazňuje energetickú účinnosť ako jednu z hlavných hnacích síl rozvoja zručností v tomto sektore.

 

Projekt „Transformácia OVP v stavebníctve - inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť“ (BEE-OVP) spája úsilie ôsmich organizácií zo štyroch krajín s cieľom riešiť zdôraznené výzvy v stavebníctve a prispieť k zmenšeniu rozdielov medzi školami a podnikaním so zameraním na praktické učenie a na vzdelávanie pomocou digitálnych technológií.

 

Konzorcium

Spolupráca medzi školami OVP (z BG, SK, TK), dodávateľmi školení, literatúry a metodického poradenstva v oblasti vzdelávania (z BG a SK), popredných spoločností zameraných na výskum a vývoj a pokročilé technológie (z BG a TK) a univerzita, ktorá je priekopníkom v zavádzaní inovácií do vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom konzorcia BEE-OVP je navrhovať, vyvíjať, testovať, overovať, využívať, šíriť a udržiavať súbor vzájomne prepojených inovatívnych produktov so zvukovým efektom tak pre sekundárne OVP, ako aj pre stavebný sektor.

 

Hlavné ciele

Cieľom hlavných aktivít projektu je vyriešenie týchto problémov zlepšením kvality a výzvy 2019 1. kolo KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov KA202 - Strategické partnerstvá pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Termín KA202-44FCDFE3 Termín (bruselský čas) 26 Marec 2019 12: 00: 00
EN 67/1616 atraktivita programov OVP a zúženie priepasti medzi školou a podnikaním so zameraním na praktické vzdelávanie a využívanie IKT, čím sa jasne spojí s prioritami
EC vyjadrenými v záveroch z Rigy (2015) ), Agenda nových zručností EC (2016) a programový dokument CEDEFOP 2018 - 2020.

 

Hlavné ciele projektu sú:

 

-Interaktívne školiace materiály o ekologickej, trvalo udržateľnej a energeticky efektívnej stavbe pre študentov stredných škôl vyššieho odborného vzdelávania v oblasti uplatňovania nových a pokročilých technológií / materiálov v stavebníctve/, t. J. BEE-VET Digitálne nástroje.

-Metodické materiály pre učiteľov OVP v konkrétnych odborných predmetoch, ktoré poskytujú návod na používanie, začlenenie a prezentáciu digitálneho súboru nástrojov ako efektívny nástroj, podporujú modernizáciu programov odbornej prípravy v oblasti OVP v stavebníctve a podporujú využívanie digitálnych technológií v tvorivej, kolaboratívnej a efektívnej podobe spôsoby, tj BEE-VET Príručka pre učiteľov;

- Vzhľadom na aktualizáciu učebných osnov na základe informácií od štyroch partnerských krajín a identifikovaných najlepších postupov EÚ, ako aj na základe pripravených konkrétnych produktov, mapovanie očakávaných vzdelávacích výstupov získaných študentmi OVP v oblasti stavebníctva s cieľom umožniť ich nadnárodnú mobilitu a uznanie. vedomostí, zručností a kompetencií, tj Koncepcia BEE-VET pre aktualizáciu učebných osnov.

 

CIEĽOVÉ SKUPINY:

  • Učitelia OVP v konkrétnych odborných predmetoch;
  • Študenti stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na  stavebníctvo;
  • Firemní mentori a pracovníci v oblasti stavebníctva, tvorcovia politiky.