BEE VET Príručka pre učiteľov

BEE VET Príručka pre učiteľov

BEE VET Príručka pre učiteľov

Hlavným cieľom Metodickej príručky pre učiteľov OVP je podpora učiteľov, ktorí navrhujú učebné osnovy a postupujú podľa nich: rozdelenie teórie a praxe v rámci celého študijného programu a počas celého školského roka. Poslúži im v oblasti stavebníctva pre príslušné povolania a špecializácie, v ktorých ich škola poskytuje vzdelanie a vedú k jednej alebo viacerým odborným kvalifikáciám.

 

BEE VET Metodická príručka pre učiteľov poskytuje metodické postupy na výučbu a hodnotenie študentov, ktoré budú učitelia stredných odborných škôl používať v kontexte existujúcej dobrej praxe v stavebnom odvetví (vrátane navrhnutých tém v Digitálnom súbore nástrojov – výstup O1).

 

BEE VET Metodická príručka pre učiteľov OVP sa zameriava na nasledovné hlavné oblasti:

 

  • Špecifiká učebných osnov v odbornom vzdelávaní a príprave v stavebníctve (najmä aspekty OTP a teória vs. prax);
  • Postupy ako prispôsobiť a/alebo zahrnúť témy, ktoré sa týkajú ekologickej, trvalo udržateľnej a energeticky efektívnej výstavby do výučby v školách stredného odborného vzdelávania a prípravy.
  • Zapojenie študentov odborného vzdelávania a prípravy – riešenie ich potrieb získať praktické skúsenosti a oboznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti používania stavebných materiálov/technológií;
  • Detailný postup, ktorý vychádza z Digitálneho súboru nástrojov BEE-VET, vrátane správnej štruktúry teoretických a praktikých vedomostí, použitia praktických cvičení a oboznámenia sa s existujúcimi osvedčenými/inovatívnymi postupmi v sektore stavebníctva;
  • Metodický postup na prezentáciu tém z Digitálneho súboru nástrojov BEE VET v strednom odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý sa zameriava na prispôsobenie a modernizáciu existujúcich programov odborného vzdelávania a prípravy; začlenenie nových tém a/alebo rozšírenie existujúcich tém.
  • Návrh na zavedenie inovatívnych vzdelávacích a hodnotiacich metód v oblasti OVP s pomocou digitálnych technológií (možné riešenia a možnosti), napríklad samoštúduim, kolaboratívne učenie, obrátená výučba, problémové vyučovanie.
  • Očakávané výstupy vzdelávania (podĺa tém a lekcií);
  • Evalvácia vedomostí a zručností študentov OVP, ktoré nadobudi počas výučby a tréningového procesu.

 

Stiahnite si publikáciu v angličtine, bulharčine, nemčine, slovenčine, turečtine.