BEE-VET PROJESİ HAKKINDA

BEE VET PROJESİ HAKKINDA

İnşaat sektörü, GSYİH’nın yaklaşık% 10’unu oluşturdu ve yaklaşık 20 milyon meslek (bkz. COM / 2012/0433 Son) çalışanını olduğu geniş bir işgücü ve ekonomik sektördür. Aynı zamanda, Cedefop’un 2016 Beceriler Tahmini, inşaat sektöründe istihdamın 2015-2025 döneminde artacağını öne sürmektedir. Bu nedenle, üye devletlerin, yaşlanan işgücünü açığının, 2025 yılına kadar 1 milyon işçiye ihtiyaç duyacağı ve bu işgücü açığının kapatılması gerekliliğine binaen yapılandırılmıştır.

 

Devletler, 2025 yılına kadar, yaşlanan işgücünden kaynaklanan 1 milyon işçi açığının yeni işçilerle kapatılmasına ihtiyaç duyacaktır. ECSO 2017 (İnsan Sermayesi Temelini İyileştirme) raporu aynı zamanda bölgedeki başlıca yapısal sıkıntıların, genç vasıflı işçi sayısındaki azalma ile yaşlanan işgücü sayısındaki artış dikkate değerdir. Rapor, sektördeki beceri geliştirmenin ana itici güçlerinden biri olarak enerji verimliliğinin altını çizmektedir.

 

"İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dönüştürülmesi - Bina ve Enerji Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler" projesi (BEE-VET), inşaat sektöründeki vurgulanan zorlukların üstesinden gelmek ve okul ile işletme arasındaki boşluğu daraltmak için dört ülkeden sekiz örgütün katkıda bulunması ile dijital teknolojileri kullanarak pratik yenilikçi, öğrenmeye odaklı bir projedir.

 

 

KONSORSİYUM

Mesleki Eğitim okulları (BG, SK, TR) işbirliği, eğitim alanında literatür ve metodolojik rehberlik (BG ve SK'dan), Ar-Ge ve ileri teknolojilere yönelik önde gelen şirketler (BG ve TR'den) arasındaki işbirliği ve Eğitim ve öğretime yenilik getirmede öncü olan üniversite (FHJ), BEE-VET konsorsiyumu, hem  Mesleki Eğitim ve Öğretim Liseleri için, hem de inşaat sektörü için, mesleki anlamda etkili olan bir dizi ilintili yenilikçi ürün tasarlamayı, geliştirmeyi, test etmeyi, doğrulamayı, kullanmayı, yaymayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

 

 

ANA HEDEFLER

Proje temel faaliyetleri kaliteyi artırarak problemlerin üstesinden gelmektir. 2019 Çağrı dönemi KA2 - İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi KA202 - Mesleki eğitim ve öğretim için stratejik ortaklıklar proje başlığında uygun görülen finansman ile projede paylaşılan ihtiyaçları çözmeyi amaçlamaktadır.

Proje Mesleki Eğitim Programlarının EN 67/168 başlığı ve okul-iş dünyası arasındaki boşluğu BİT'in pratik öğrenme ve kullanımına odaklanarak desteklemek, böylece Riga Bildirgesi Sonuçlarına (2015), EC Yeni Becerilerde yansıtılan AB öncelikleriyle açık bir bağlantı kurarak Gündem (2016) ve CEDEFOP Programlama Dokümanı 2018 – 2020’nda tarifi yapılan önceliklere yönelik faaliyetler yürütmektir.

Projenin temel amaçları şunlardır:

- Mesleki eğitim ve öğretim Lise öğrencilerine inşaat sektöründe yeni ve ileri teknolojilerin / malzemelerin uygulanmasına yönelik çevreci, sürdürülebilir ve enerji verimli interaktif eğitim materyalleri, örneğin, BEE-VET Dijital Araç Setini yapılandırmaktır.

- Belirli branşlardaki mesleki eğitim öğretmenleri için Dijital Araç Seti ile, MEÖ eğitim programlarının modernizasyonunu destekleyen ve dijital teknolojilerin yaratıcı, işbirliğine dayalı ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik eden, kullanımı ve dahil edilmesi konusunda rehberlik sağlayan metodolojik materyaller ve etkili eğitim yollar, örneğin BEE-VET Öğretmen El Kitabıyla sağlamaktır.

Dört ortak ülke ve AB'nin en iyi uygulamalarından elde edilen bilgilere ve ayrıca hazırlanan özel ürünlere dayanarak, İnşaat alanında MEÖ öğrencileri tarafından elde edilen becerilere yönelik beklenen öğrenim çıktılarının ulusötesi mobilite ve tanınmalarına olanak sağlamak için hazırlanan spesifik ürünlere dayalı müfredat güncellemesi içeriği, bilgi, beceri ve yetkinlikleri, örneğin Müfredat Güncellemesi için BEE-VET Müfredat Güncelleme Kapsamını oluşturmaktır.

 

HEDEF GRUPLAR

  • Belli mesleki branşlardaki MEÖ öğretmenleri;
  • İnşaatla ilgili bölümlerde okuyan MEÖ lise öğrencileri;
  • İnşaat sektöründeki, politika yapıcılar, şir0ket danışmanları ve çalışanları.