Интелектуални продукти на проекта BEE-VET

Интелектуални продукти на проекта BEE VET

Строителният сектор е в процес на промяна и преориентация в контекста на Eвропейските приоритети за енергийна ефективност и използване на зелени и устойчиви строителни материали. Горепосочените приоритети трябва също да бъде отразени в обучителните и учебните програми в областта на професионалното образование и обучение.

Проектът BEE-VET има за цел да проектира, разработи, тества, валидира, използва, разпространи и поддържа набор от взаимосвързани иновативни продукти с устойчив ефект както за професионалното образоване и обучение, така и за строителния сектор:

  • BEE-VET Дигитален инструментариум
  • BEE-VET Наръчник за учители
  • BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

BEE-VET Дигитален инструментариум

Основната цел на този интелектуален продукт е да подкрепи учениците в областта на професионалното образование и обучение с обширен дигитален инструмент за обучение по нови, иновативни материали и технологии, използвани в строителния сектор. Учебният инструмент ще бъде практически ориентиран с фокус върху използването на зелени, устойчиви и енергийно ефективни строителни материали и ресурси (BEE-VET) в строителството.

Той ще бъде още допълнителен източник на информация за учениците, допълващ съществуващите учебни материали (учебници). Учениците и преподавателите в сферата на ПОО ще могат да го използват в час, като по този начин ще получават полезни знания за най-добрите практики в строителния сектор (вкл. нововъведени иновации и текущи научноизследователска и развойна дейности).

 

  • Към BEE VET Дигитален инструментариум: тук

 

BEE-VET Наръчник за учители

Основната цел на този интелектуален продукт ще бъде подпомагането на преподавателите, отговорни за цялостното изпълнение на учебните планове и проектирането на учебните програми (разпределение на теория и практика през цялата учебна година) в сферата на строителството (за съответните професии и специалности, предлагани в тяхното училище, водещи до една или повече професионални квалификации).

Наръчникът трябва да осигури методически насоки за методите на преподаване/оценяване, използвани от преподавателите в областта на ПОО в контекста на съществуващите най-добри практики в строителния сектор.

 

BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

Основна цел на този интелектуален продукт е да осигури трансфер на резултатите от ученето, придобити от теоретичното и практическото обучение в училище, респ. с държавата/ите, където е придобита квалификацията (формалното образование и обучение в страна на произход; в резултат от или с цел осъществяване на мобилност на работната сила, т.е. квалифицирани специалисти на пазара на труда; в резултат на транснационалната мобилност на учащите в сферата на ПОО).

Интелектуалният продукт ще подкрепи както учителите, отговарящи за учебните планове и учениците/обучаемите в сферата на строителството, така и заинтересованите страни, отговорни за официалното признаване на квалификации, получени в чужбина, и предоставяне на непрекъснато професионално обучение.