Замазки

Съдържанието на учебния материал разкрива възможности за получаване на разширени познания, свързани с основните строителни разтвори, качествата им, начините за изпитване, правилата за съхранение и приложението им, както и за подходящите инструменти за прилагането им. Темата ще обобщи знанията за технологията на приготвяне и употреба на разтвори за замазки чрез теоретични материали и практически задания.

Instructor