BEE VET Наръчник за учители

BEE VET Наръчник за учители

BEE VET Teachers Handbook

Основната цел на BEE VET Наръчник за учители е да подпомогне учителите, отговорни за цялостното изпълнение на учебните програми и проектирането на учебната програма (разпределение на теория и практика през учебната година и програмата като цяло) в областта на строителството (за съответните професии и специалности, предлагани от тяхното училище, водещи до една или повече професионални квалификации).

 

BEE VET Наръчник за учители предоставя на учителите по професионална подготовка насоки за методите на преподаване/оценяване, в контекста на съществуващите най-добри практики в строителния сектор (вкл. Предложените теми в BEE VET Дигитален инструментариум).

 

BEE VET Наръчник за учители се фокусира върху следните основни области:

 

  • Специфика на учебните програми в сферата на професионалното образование и обучение в областта на строителството;
  • Ръководство за това как да се адаптират и/или включат теми, свързани със зеленото, устойчиво и енергийно ефективно строителство в средната степен на професионално образование;
  • Ангажиране на учениците от професионалните гимназии - посрещане на техните нужди за придобиване на практически опит и запознаване с най-новите тенденции в прилагането на строителни материали/технологии;
  • Ръководство за структуриране на теорията и практиката; въвеждане на практически упражнения; запознаване със съществуващите най -добри/иновативни практики в строителния сектор;
  • Методически насоки за представяне на разработените теми в BEE VET Дигитален инструментариум във втората гимназиална степен на професионално образование (ЕКР 3-4)-с цел адаптиране и модернизиране на съществуващите програми за обучение в ПОО; включване на нови теми и/или разширяване на съществуващи;
  • Предложение за въвеждане на иновативни методи за преподаване, учене и оценяване в конкретните професионални предмети чрез използване на цифрови технологии в областта на BEE -VET (възможни решения и опции) - напр. самообучение, съвместно обучение, обърната класна стая, проблемно базирано обучение и др.
  • Очаквани резултати от обучението (по теми и единици);
  • Оценка на знанията и уменията на учениците от ПОО, придобити в процеса на преподаване и обучение.

 

BEE VET Наръчник за учители е достъпен на: английски, български, немски, словашки, турски.