Основни цели на проект BEE VET

преподавател в професионална гимназия

Строителният сектор има важна роля в европейската икономика, тъй като генерира почти 10% от БВП и осигурява около 20 милиона работни места. В същото време Прогнозата за уменията на Европейски център за развитие на професионалното обучение  – Cedefop, за 2016 г. предвижда, че заетостта в строителството ще нараства в периода 2015-2025 г., а държавите-членки на ЕС ще трябва да заменят застаряващата работна ръка с около 1 милион нови работници до 2025 г.

 

Проектът BEE-VET има за цел да проектира, разработи, тества, валидира, използва, разпространи и поддържа набор от взаимосвързани иновативни продукти с устойчив ефект както за професионалното образоване и обучение, така и за строителния сектор.

  • BEE-VET Дигитален инструментариум
  • BEE-VET Наръчник за учители
  • BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

BEE-VET Дигитален инструментариум

Основната цел на този продукт е да подкрепи учениците в областта на професионалното образование и обучение с обширен дигитален инструмент за обучение по нови, иновативни материали и технологии, използвани в строителния сектор. Обучителните материали ще бъдат практически ориентирани с фокус върху използването на зелени, устойчиви и енергийно ефективни строителни материали и ресурси (BEE-VET) в строителството.

Те ще бъдат допълнителен източник на информация за учениците, допълващи съществуващите учебни материали (учебници). Учениците и преподавателите в сферата на ПОО в областта на строителството ще могат да ги използват в час, с цел формиране на знания и умения у учениците за най-добрите практики в строителния сектор (вкл. нововъведени иновации и текущи научноизследователска и развойна дейности).

 

BEE-VET Наръчник за учители

Основната цел на Наръчника ще бъде подпомагането на преподавателите по професионална подготовка по професии в областта на строителството с методически насоки за приложение на дигиталните обучителни материали,  методите на преподаване/оценяване, които могат да бъдат използвани от преподавателите в областта на ПОО в контекста на съществуващите най-добри практики в строителния сектор.

 

BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

Основна цел на тази Концепция ще бъде да осигури трансфер на резултатите от ученето, придобити от теоретичното и практическото обучение в училище, респ. с държавата/ите, където е придобита квалификацията (формалното образование и обучение в страна на произход; в резултат от или с цел осъществяване на мобилност на работната сила, т.е. квалифицирани специалисти на пазара на труда; в резултат на транснационалната мобилност на учащите в сферата на ПОО).