За проекта BEE-VET

За проекта BEE-VET

Строителният сектор има важна роля в европейската икономика, тъй като генерира почти 10% от БВП и осигурява около 20 милиона работни места (виж COM / 2012/0433). В същото време Прогнозата за уменията на Европейски център за развитие на професионалното обучение  - Cedefop, за 2016 г. предвижда, че заетостта в строителството ще нараства в периода 2015-2025 г., а държавите-членки на ЕС ще трябва да заменят застаряващата работна ръка с около 1 милион нови работници до 2025 г.

Докладът на Европейската организация за киберсигурност (ECSO) за 2017 г. (Подобряване на основата на човешкия капитал) идентифицира основните структурни бариери в сферата: намаляване на броя на младите квалифицирани работници и застаряващата работна сила. Докладът очертава още енергийната ефективност като един от основните фактори за развитието на умения в сектора.

Проектът „Промяна на ПОО в строителството - иновативни материали за строителство и енергийна ефективност" (BEE-VET) обединява усилията на осем организации от четири държави, за да се справи с предизвикателствата в строителния сектор и да допринесе за свързването на училищата и бизнеса с фокус върху практическото, ориентирано към  иновациите и дигиталните технологии обучение.

 

Консорциумът

Чрез сътрудничество между професионални училища (от България, Словакия и Турция), издателства, специализиращи в организирането на обучения и издаването на литература и методически издания в областта на образованието (от България и Словакия), водещи компании, ориентирани към научноизследователска и развойна дейност и съвременните технологии (от България и Турция), и университет, който е пионер във въвеждането на иновации в образованието и обучението, консорциумът BEE-VET има за цел да проектира, разработи, тества, утвърди, използва, разпространи и поддържа набор от взаимосвързани иновативни продукти с устойчив ефект както за професионалното образоване и обучение, така и за строителния сектор.

 

Основни цели

Основните дейности на проекта имат за цел да се справят с тези проблеми чрез подобряване на качеството.

Основните цели на проекта са, както следва:

  • Интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство, предназначени за обучение на ученици от професионалните гимназии с цел усвояване на умения за използване на съвременни технологии/материали в строителството, т.е. BEE-VET Дигитален инструментариум.
  • Методически материали за учители по ПОО при конкретни професионални учебни предмети, предоставящи насоки за включването и представянето на Дигиталния инструментариум като ефективен инструмент, подпомагащ модернизацията на обучителните програми за ПОО в Консорциума, и насърчаване използването на дигиталните технологии по творчески, съвместни и ефективни начини, т.е. BEE-VET Наръчник за учители.

Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО въз основа на идентифицирани добри практики в четирите партньорски държави и ЕС, както и въз основа на подготвените интелектуални продукти, определените очаквани резултати от обучението, придобити от учениците в ПОО в областта на строителството.

Целеви групи:

  • Учители по професионална подготовка за определени учебни предмети.
  • Ученици в горен курс на средното образование, обучаващи се в специалности от областта на строителството.
  • Ментори и работници в компании в областта на строителството; институции и органи, създаващи национални и европейски политики.